Discuz! Board

 找回密码
 sdsd
美女图片 门户 美女写真 查看内容

皇家骑士团命运之轮金手指大全

2018-9-7 17:18| 发布者: admin| 查看: 20| 评论: 0

摘要: CMF R20以上用_S ULJM-05753_G 皇家騎士團 命運之輪_C0 資金最大_L 0x202D4CB8 0x05F5E0FF_C0 購買物品時資金不減 作者Fullcodes_L 0xC000E518 0x00008025_C0 資金増加後最大_L 0xC000E4E0 0x57E00001_L 0xC00E7C3C ...
CMF R20以上用

_S ULJM-05753
_G 皇家騎士團 命運之輪

_C0 資金最大
_L 0x202D4CB8 0x05F5E0FF

_C0 購買物品時資金不減 作者Fullcodes
_L 0xC000E518 0x00008025

_C0 資金増加後最大
_L 0xC000E4E0 0x57E00001
_L 0xC00E7C3C 0x57E00001

_C0 出擊數12人 來自2ch
_L 0xC00F7FC0 0x0A200720
_L 0xC00F7FC4 0x2402000C
_L 0x20001C80 0x03E00008
_L 0x20001C84 0xA0820010

_C0 戰鬥時速度x倍(R+ 開,R+ 關) 來自2ch
_L 0xD0000000 0x10000210
_L 0x20013EEC 0x0A200740
_L 0xD0000000 0x10000240
_L 0x20013EEC 0x0E21AF4C
_L 0x20001D00 0x2418000x
_L 0x20001D08 0x0E21AF4C
_L 0x20001D0C 0x26041A48
_L 0x20001D30 0x2718FFFF
_L 0x20001D34 0x1F00FFF4
_L 0x20001D40 0x0A204FBD
x=
2 2倍
3 3倍

_C0 無限行動(L+ 開,L+ 關)
_L 0xD0000000 0x10000110
_L 0x200752E8 0x00001025
_L 0xD0000000 0x10000140
_L 0x200752E8 0x00A01025
※敵我通用,所以確認我方成員行動時再使用。

_C0 移動距離10 作者Fullcodes
_L 0x200779A4 0x02001025
_L 0xD0000000 0x10001000
_L 0x200779A4 0x3402000B
※按住△選擇移動,決定去向,再鬆開卽可。

_C0 我方HP不減
_L 0xC0071C30 0x0A200400
_L 0x20001000 0x3C0608AD
_L 0x20001004 0x80C62512
_L 0x20001008 0x0246302A
_L 0x2000100C 0x10C00002
_L 0x20001010 0x848600F6
_L 0x20001014 0xA48600F0
_L 0x20001018 0x0A21C70E
_L 0x2000101C 0xAFB40024
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 MP不減
_L 0xC0074DB8 0x00000000
※敵我通用。

_C0 我方MP增加後最大
_L 0xC006E8A4 0x0E200408
_L 0x20001020 0x3C0808AD
_L 0x20001024 0x81082512
_L 0x20001028 0x82210002
_L 0x2000102C 0x862700F2
_L 0x20001030 0x0028082A
_L 0x20001034 0x03E00008
_L 0x20001038 0x00C1380B
※不要和顯示人物編號的碼同時用,剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方TP增加後最大
_L 0xC006FC38 0x0E200410
_L 0x20001040 0x3C0808AD
_L 0x20001044 0x81082512
_L 0x20001048 0x82210002
_L 0x2000104C 0x8486001A
_L 0x20001050 0x0028082A
_L 0x20001054 0x54200001
_L 0x20001058 0xA4860014
_L 0x2000105C 0x0A21D383
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 MP不足時魔法使用可能 作者Fullcodes
_L 0xC007682C 0x34020000

_C0 TP不足時必殺技使用可能 作者Fullcodes
_L 0xC0076874 0x34020000

_C0 手加減
_L 0xC0074D68 0x50C00002
_L 0xC0074D6C 0x24050001
※敵我通用,方便讓魔兽使ガンプ和カチュア加入。

_C0 說得必成功
_L 0xC0034810 0x00000000
_L 0xC003483C 0x00000000
_L 0xC003485C 0x00000000
_L 0xC00348BC 0x00000000
_L 0xC00348F0 0x00000000
_L 0xC0034A4C 0x00000000
_L 0xC0034A5C 0x00000000
_L 0xC0037EAC 0x00000000
_L 0xC0037EF8 0x00000000
_L 0xC0037F08 0x00000000
※2ch的改良版,可以跨種族說得,包括敵方的專用職業和BOSS也能說得。注意大部分的關卡說得敵方的BOSS後還是得讓BOSS死掉才能結束關卡。

_C0 偷盜成功率100% 来自2ch
_L 0xC0034608 0x241600FF
_L 0xC0034668 0x0A200764
_L 0x20001D90 0x24010003
_L 0x20001D94 0x10310003
_L 0x20001D9C 0x0A20D19C
_L 0x20001DA0 0x92050062
_L 0x20001DA4 0x0A20D1A0
※偷光了仍能繼續偷最後偷到的那個道具。

_C0 偷盜成功率100% 来自2ch
_L 0xC0034658 0x34040000
_L 0xC0034684 0x34040100
※偷光了就沒法再偷了。

_C0 偷盜距離限制解除(按住△) 来自2ch
_L 0x2003329C 0x0040F025
_L 0xD0000000 0x10001000
_L 0x2003329C 0x341E0001

_C0 敵方撿到道具算我方的 来自2ch
_L 0xC0025788 0x00000000
_L 0xC002CF84 0x00000000
_L 0xC002D2CC 0x34050001

_C0 可以控制戰場上的所有人
_L 0xC006FEC4 0x1000000B

_C0 我方全員瞬移常開
_L 0xC00779F4 0x90A6FF1F
_L 0xC00779F8 0x3C0108AD
_L 0xC00779FC 0x90212512
_L 0xC0077A00 0x00C1302A
※剛說得的人要在下一戰才有效,和飛行同時開以瞬移優先。

_C0 我方全員飛行常開
_L 0xC0077A24 0x9084FF1E
_L 0xC0077A28 0x3C0108AD
_L 0xC0077A2C 0x90212512
_L 0xC0077A30 0x0081202A
※剛說得的人要在下一戰才有效,和瞬移同時開以瞬移優先。

_C0 我方全員加速常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611AFCB 0x7F80E0F0
_L 0x377781CF 0xE33E0273
_L 0xACD3400F 0x81DF5571
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員高低差無視常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611AFCB 0x7F80E0F0
_L 0xB7A4E00E 0x8FBC7972
_L 0xACD34F0F 0x81DF5A71
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員水上停止可常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611AFCB 0x7F80E0F0
_L 0xB7B0E40E 0x8FA87D72
_L 0xACD34F0F 0x81DF5A71
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員溶岩上停止可常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611AFCB 0x7F80E0F0
_L 0xB798BC0E 0x8F802572
_L 0xACD34F0F 0x81DF5A71
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員聖域常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B1CB 0x7F80FEF0
_L 0x97FEED59 0x22E7BF9D
_L 0xACD3490F 0x81DF5C71
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員壁壘無效常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B1CB 0x7F80FEF0
_L 0xF7CB95C7 0xF13E1853
_L 0xACD3490F 0x81DF5C71
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員直接攻擊力上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B1CB 0x7F80FEF0
_L 0x377787CF 0xE33E0473
_L 0xACD3480F 0x81DF5D71
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員魔法攻擊力上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B1CB 0x7F80FEF0
_L 0xB7A51C0E 0x8FBD8572
_L 0xACD3480F 0x81DF5D71
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員魔法回復力上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B1CB 0x7F80FEF0
_L 0xB7B0EA0E 0x8FA87372
_L 0xACD3480F 0x81DF5D71
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員對直接攻擊防禦上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B1CB 0x7F80FEF0
_L 0xB798820E 0x8F801B72
_L 0xACD34B0F 0x81DF5E71
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員對魔法攻擊防禦上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B1CB 0x7F80FEF0
_L 0xB73B620E 0x8F23FB72
_L 0xACD34B0F 0x81DF5E71
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員近接攻擊命中率上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B3CB 0x7F80FCF0
_L 0xB5B8E00C 0x8DA07970
_L 0xACD34A0F 0x81DF5F71
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員遠隔攻擊命中率上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B3CB 0x7F80FCF0
_L 0xAF2A01DB 0x93A57819
_L 0xACD34A0F 0x81DF5F71
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員魔法命中率上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B3CB 0x7F80FCF0
_L 0x97FEEF59 0x22E7BD9D
_L 0xACD34A0F 0x81DF5F71
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員近接攻擊回避率上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B3CB 0x7F80FCF0
_L 0x377785CF 0xE33E0673
_L 0xACD3450F 0x81DF5071
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員遠隔攻擊回避率上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B3CB 0x7F80FCF0
_L 0xB7A51E0E 0x8FBD8772
_L 0xACD3450F 0x81DF5071
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員沈默效果追加常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B5CB 0x7F80FAF0
_L 0xAF2A17DB 0x93A56E19
_L 0xACD3470F 0x81DF5271
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員麻痹效果追加常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B5CB 0x7F80FAF0
_L 0xA72A17C3 0x9BA56E01
_L 0xACD3470F 0x81DF5271
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員毒效果追加常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B5CB 0x7F80FAF0
_L 0x97FE1959 0x22E74B9D
_L 0xACD3470F 0x81DF5271
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員風屬性耐久上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B5CB 0x7F80FAF0
_L 0xF7CBA9C7 0xF13E2453
_L 0xACD03C0F 0x81DB2571
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員土屬性耐久上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B5CB 0x7F80FAF0
_L 0x3777EBCF 0xE33E6873
_L 0xACD03C0F 0x81DB2571
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員雷屬性耐久上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B5CB 0x7F80FAF0
_L 0xB7BBF70E 0x8FA36E72
_L 0xACD03C0F 0x81DB2571
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員水屬性耐久上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B5CB 0x7F80FAF0
_L 0xB7A2F80E 0x8FBA6172
_L 0xACD03C0F 0x81DB2571
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員火屬性耐久上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B5CB 0x7F80FAF0
_L 0xB7A4FA0E 0x8FBC6372
_L 0xACD03C0F 0x81DB2571
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員冰屬性耐久上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B5CB 0x7F80FAF0
_L 0xB7B0EE0E 0x8FA87772
_L 0xACD03C0F 0x81DB2571
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員光屬性耐久上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B5CB 0x7F80FAF0
_L 0xB7A8E60E 0x8FB07F72
_L 0xACD03C0F 0x81DB2571
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員暗屬性耐久上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D5872 0x360910AD
_L 0x6611B5CB 0x7F80FAF0
_L 0xB798960E 0x8F800F72
_L 0xACD03C0F 0x81DB2571
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 軌道預測效果 xalgo製作
_L 0xC00116B4 0x00000000

_C0 掉落所有道具
_L 0xC002685C 0x94A60050
※幹掉敵人時能掉的道具全掉出來,最多掉4件。至於每人會掉甚麼道具則是戰役開始時已經決定好的。

_C0 掉落所有裝備
_L 0xC00267C8 0x50A00006
※幹掉敵人時身上的裝備全掉出來,最多掉5件。

_C0 必掉卡片
_L 0xC002689C 0x5800000A
※效果優先於掉落所有道具和裝備。

_C0 掉的卡片變更
_L 0xC0026938 0x240800xx
xx=
01 魔術師的卡片 INT+
02 女教皇的卡片 MND+
03 女帝的卡片 MPMAX+
04 皇帝的卡片 HPMAX+
05 教皇的卡片 MND+
06 戀人的卡片 忠誠度+
07 戰車的卡片 STR+
08 力的卡片 STR+
09 隱者的卡片 INT+
0A 命運之輪的卡片 AVD+
0B 正義的卡片 AVD+
0C 倒吊男的卡片 VIT+
0D 死神的卡片 LUK+
0E 節制的卡片 RES+
0F 惡魔的卡片 AVD+
10 塔的卡片 VIT+
11 星的卡片 DEX+
12 月的卡片 AGI+
13 太陽的卡片 AGI+
14 審判的卡片 DEX+
15 世界的卡片 RES+
16 愚者的卡片 忠誠度+

_C0 塔羅牌能力上升最大 xalgo製作
_L 0xC0025914 0x340607D0
_L 0xC0025920 0x340607D0

_C0 戰後獲得經驗値x倍
_L 0xC001CFC0 0x8FA90140
_L 0xC001CFD8 0x00094xx0
xx=
84 2倍
88 4倍
8C 8倍
90 16倍
94 32倍
98 64倍
9C 128倍
A0 256倍

_C0 獲得SP x倍
_L 0xC0015080 0x00000000
_L 0xC00150B8 0x0E20041C
_L 0xC00150BC 0x8C840000
_L 0x20001070 0x00042xx0
_L 0x20001074 0x03E00008
_L 0x20001078 0x02640018
xx=
04 2倍
08 4倍
0C 8倍
10 16倍
14 32倍
18 64倍
1C 128倍
20 256倍

_C0 獲得SP後最大
_L 0xC000FCDC 0x53E00003

_C0 技能經驗値x倍 來自2ch
_L 0xC0035C9C 0x00073xx0
xx=同上

_C0 HP成长率x倍
_L 0xC007772C 0x0A200420
_L 0xC0077730 0x90A7000E
_L 0x20001080 0x00073xx0
_L 0x20001084 0x0A21DDCD
_L 0x20001088 0x00C73021
xx=
84 2倍
88 4倍
8C 8倍
90 16倍
94 32倍
98 64倍
9C 128倍
A0 256倍

_C0 MP成长率x倍
_L 0xC007774C 0x0A200423
_L 0x2000108C 0x94860022
_L 0x20001090 0x0A21DDD5
_L 0x20001094 0x00073xx0
xx=同上

_C0 STR成长率x倍
_L 0xC0077770 0x0A200426
_L 0x20001098 0x94860024
_L 0x2000109C 0x0A21DDDE
_L 0x200010A0 0x00073xx0
xx=同上

_C0 VIT成长率x倍
_L 0xC0077794 0x0A200429
_L 0x200010A4 0x94860026
_L 0x200010A8 0x0A21DDE7
_L 0x200010AC 0x00073xx0
xx=同上

_C0 DEX成长率x倍
_L 0xC00777B8 0x0A20042C
_L 0x200010B0 0x94860028
_L 0x200010B4 0x0A21DDF0
_L 0x200010B8 0x00073xx0
xx=同上

_C0 AGI成长率x倍
_L 0xC00777DC 0x0A20042F
_L 0x200010BC 0x9486002A
_L 0x200010C0 0x0A21DDF9
_L 0x200010C4 0x00073xx0
xx=同上

_C0 AVD成长率x倍
_L 0xC0077800 0x0A200432
_L 0x200010C8 0x9486002C
_L 0x200010CC 0x0A21DE02
_L 0x200010D0 0x00073xx0
xx=同上

_C0 INT成长率x倍
_L 0xC0077824 0x0A200435
_L 0x200010D4 0x9486002E
_L 0x200010D8 0x0A21DE0B
_L 0x200010DC 0x00073xx0
xx=同上

_C0 MND成长率x倍
_L 0xC0077848 0x0A200438
_L 0x200010E0 0x94860030
_L 0x200010E4 0x0A21DE14
_L 0x200010E8 0x00073xx0
xx=同上

_C0 RES成长率x倍
_L 0xC007786C 0x0A20043B
_L 0x200010EC 0x94860032
_L 0x200010F0 0x0A21DE1D
_L 0x200010F4 0x00052xx0
xx=同上

_C0 SP不減
_L 0xC000DE68 0x00C02823

_C0 習得技能的必要點數爲0 作者Fullcodes
_L 0xC01209D8 0x34040000
_L 0xC0125190 0x34020000
_L 0xC01262E0 0x34050000

_C0 不滿足技能習得等級也能習得
_L 0xC0120EC0 0x50000009

_C0 裝備限制解除 來自2ch
_L 0xC000FF74 0x10000026
_L 0xC000FFFC 0x10000004
_L 0xC012B7B8 0x57E00006
_L 0xC012B7EC 0x50000006
※關閉密碼的話戰鬥一次後裝備自動解除,所以最好一直開著。

_C0 泰坦之握
_L 0xC01283C4 0x10000091
_L 0xC01283F8 0x5000000A
_L 0xC01284AC 0x10000057
_L 0xC0128530 0x10000036
_L 0xC012B2E4 0x00002821
※全武器片手系,雙手都裝好後切記關閉此碼。

_C0 素材不足也可合成 作者Fullcodes
_L 0xC0120464 0x34110063

_C0 合成素材不減 作者Fullcodes
_L 0xC008B324 0x10000003

_C0 合成成功率100% 來自2ch
_L 0xC0127460 0x10000015
_L 0xC01274B8 0x340200FF

_C0 道具増加後變99個 作者Fullcodes
_L 0xC000F2DC 0x34040063
_L 0xC0024BD0 0x34040063
_L 0xC0024C68 0x34040063

_C0 技能限制解除
_L 0xC00761C0 0x240400FF
_L 0xC0076290 0x240400FF
_L 0xC012106C 0x241E00FF
_L 0xC01213EC 0x241600FF
_L 0xC0124100 0x240A00FF
※非魔法系的職業裝上魔法指令的技能還是無法使用魔法。

_C0 魔法職業限制解除 作者xalgo
_L 0xC0021A54 0x00000000
_L 0xC00761D0 0x00000000
_L 0xC00762AC 0x10000003

_C0 魔法使用等級解除 作者xalgo
_L 0xC00219D8 0x34030001

_C0 必殺技職業限制解除 作者xalgo
_L 0xC0076408 0x00000000

_C0 必殺技使用等級解除 作者xalgo
_L 0xC0021060 0x3404000F

_C0 轉職限制解除 xalgo製作
_L 0xC00E6D20 0x17E00003
_L 0xC00E6D34 0x00000000
_L 0xC00E6D44 0x17E00003
_L 0xC00E6D68 0x17E00003
_L 0xC00E6EA4 0x00000000
_L 0xC00FEF84 0x00000000
※轉BOSS職業或是特定人物職業時會有當機的危險,想轉職成死靈法師或天使的可以用此碼。

_C0 商店特殊道具售出可能
_L 0xC010EE0C 0x24040063
_L 0xC0122758 0x53E0001C

_C0 全裝備
_L 0x802E4991 0x02720001
_L 0x00000063 0x00000000

_C0 全道具
_L 0x802E4C25 0x02590001
_L 0x00000063 0x00000000

_C0 玻璃南瓜30個
_L 0x002E4DC3 0x0000001E
※不想用上面的全道具的可以用這個單改玻璃南瓜。

_C0 十貳神將的音叉最大
_L 0x002E4DC4 0x00000063
※不想用上面的全道具的可以用這個單改音叉。

_C0 全職業等級1
_L 0x402E4710 0x00500002
_L 0x00000001 0x00000000
_L 0x402E4714 0x00500002
_L 0x00000000 0x00000000
※用來降級練基礎屬性的。

_C0 華倫的報告項目全開
_L 0x702F9E8A 0x0000007F

_C0 戰鬥回數和勝利數相同
_L 0x5030D4F8 0x00000004
_L 0x0030D4FC 0x00000000

_C0 戰鬥回數和戰車無使用勝利數相同
_L 0x5030D4F8 0x00000004
_L 0x0030D500 0x00000000

_C0 自軍負傷者數0
_L 0x2030D504 0x00000000

_C0 自軍戰死者數0
_L 0x2030D508 0x00000000

_C0 迪巴的面譜取得率100%
_L 0x2030D944 0xFFFFFFFF
_L 0x2030D948 0xFFFFFFFF
_L 0x0030D94C 0x00000007

_C0 全稱號 HMXa幻境製作
_L 0x802F9FC8 0x00190001
_L 0x10002222 0x00000000

_C0 ウォルスタ族好感度最大 來自2ch
_L 0x002CC0E1 0x00000064

_C0 ガルガスタン族好感度最大 來自2ch
_L 0x002CC0E2 0x00000064

_C0 バクラム族好感度最大 來自2ch
_L 0x002CC0E3 0x00000064

_C0 ゼノビア族好感度最大 來自2ch
_L 0x002CC0E4 0x00000064

_C0 ローディス族好感度最大 來自2ch
_L 0x002CC0E5 0x00000064

_C0 ボルマウカ族好感度最大 來自2ch
_L 0x002CC0E6 0x00000064

_C0 バルバウダ族好感度最大 來自2ch
_L 0x002CC0E7 0x00000064

_C0 顯示人物編號(R+ 開,R+ 關)
_L 0xD0000011 0x10000210
_L 0xE0040000 0x00000810
_L 0x20000800 0x08D20000
_L 0x20000804 0x08800800
_L 0x20000808 0x08800800
_L 0x2000080C 0x08D20000
_L 0xD0000810 0x602D2512
_L 0x0000000B 0x00000000
_L 0x60000800 0x00000002
_L 0x00100002 0x000067C2
_L 0x10000014 0x00000000
_L 0x30500000 0x00000810
_L 0x00010001 0x00000000
_L 0x60000808 0x00000002
_L 0x00100002 0x00000012
_L 0x100067C2 0x00000000
_L 0x30300520 0x00000800
_L 0x30300002 0x00000804
_L 0x30300520 0x0000080C
_L 0xD0000007 0x10000240
_L 0xE0070000 0x10000810
_L 0x30400002 0x00000804
_L 0x30400520 0x0000080C
_L 0x60000804 0x00000002
_L 0x00200002 0x00000014
_L 0x100067C2 0x00000000
_L 0x30600000 0x00000810
_L 0x00010001 0x00000000
※不要和我方MP增加後最大的碼同時用。顯示我方人物在内存中的排列順序以便單獨修改個人數據。通過下圖那樣的方式把我方的人物全部排在前面並切換到顯示MP値的界面,然後開啓此碼按住R+ (按住1秒以上),MP現在値會變更成我方人物的排列編號。用完後切記按R+ 還原MP(按住1秒以上)。_C0 編成畵面顯示人物編號
_L 0x802D4D36 0x00320246
_L 0x10000001 0x00000001
※MP現在値會變更成我方人物的排列編號。


_C0 編成畵面第1人HP最大
_L 0x102D4D44 0x000007D0
※轉職或變更裝備後生效。這個才是人物的原始數據,所以修改效果會寫入存檔。遊戲默認最高的上限爲07D0h,也可以改到更高的値,但戰鬥一次後會變回07D0h。下一人的地址+048Ch,下同。人物在内存中的排列順序可以通過編成畵面顯示人物編號的碼查出。

_C0 編成畵面第1人MP最大
_L 0x102D4D46 0x000007D0
※必須要轉職成能用魔法的職業才能看到效果。

_C0 編成畵面第1人STR最大
_L 0x102D4D48 0x000003E8
※從這裡開始的默認上限是03E8h。

_C0 編成畵面第1人VIT最大
_L 0x102D4D4A 0x000003E8

_C0 編成畵面第1人DEX最大
_L 0x102D4D4C 0x000003E8

_C0 編成畵面第1人AGI最大
_L 0x102D4D4E 0x000003E8

_C0 編成畵面第1人AVD最大
_L 0x102D4D50 0x000003E8

_C0 編成畵面第1人INT最大
_L 0x102D4D52 0x000003E8

_C0 編成畵面第1人MND最大
_L 0x102D4D54 0x000003E8

_C0 編成畵面第1人RES最大
_L 0x102D4D56 0x000003E8

_C0 編成畵面第1人忠誠度最大
_L 0x002D4D69 0x00000064

_C0 編成畵面第1人生命最大
_L 0x002D4D2F 0x00000003

_C0 編成畵面第1人性格變更
_L 0x002D4D72 0x000000xx
xx=
08~0F Law
10~17 Neutral
18~1F Chaos
20~FF Zombie

_C0 編成畵面第1人職業變更
_L 0x002D4D6D 0x000000xx
xx=
01 戰士
02 弓箭手
03 巫師/巫女
04 牧師
05 魔法戰士/女武神
06 騎士
07 恐怖騎士
08 狂戰士
09 劍聖
0A 龍騎士
0B 忍者/女忍
0C 盜賊
0D 槍手
0E 猛獸使
0F 法師/塞壬
10 召喚師
11 死靈法師
12 神騎士/天使
1B 風龍
1C 地龍
1D 雷龍
1E 水龍
1F 火龍
20 冰籠
21 光龍
22 暗龍
23 多頭龍
24 土巨人
25 石巨人
26 鐵巨人
27 巨石巨人
28 獅鷲
29 雞尾獸
2A 章魚
2B 獨眼巨人
33 君主
34 遊俠
35 神官
36 暗黑神官
37 公主
38 聖騎士
39 占星術師
3A 風使
3B 白騎士
3C 薩滿
3D 巫女(Deneb專用)
3E 歌姬
3F 海賊
46 神殿指揮官(Ozma專用)

_C0 編成畵面全員基礎屬性最大
_L 0x402D4D44 0x00320123
_L 0x07D007D0 0x00000000
_L 0xD0000FF2 0x00000000
_L 0x20000FF8 0x08AD0000
_L 0xE0050032 0x20000FF2
_L 0x60000FF8 0x03E803E8
_L 0x00020004 0x00004D48
_L 0x90000001 0x00000000
_L 0x30300001 0x00000FF2
_L 0x3030048C 0x00000FF8
_L 0xD0000FF2 0x00300031
_L 0x10000FF2 0x00000000

_C0 編成畵面全員忠誠度最大
_L 0x802D4D69 0x0032048C
_L 0x00000064 0x00000000

_C0 編成畵面全員生命最大
_L 0x802D4D2F 0x0032048C
_L 0x00000003 0x00000000

_C0 編成畵面全員魔法全習得
_L 0xD0000FEE 0x00000000
_L 0x20000FFC 0x08AD0000
_L 0xE0050032 0x20000FEE
_L 0x60000FFC 0x0000FFFF
_L 0x00010011 0x00004E06
_L 0x90000001 0x00000000
_L 0x30300001 0x00000FEE
_L 0x3030048C 0x00000FFC
_L 0xD0000FEE 0x00300031
_L 0x10000FEE 0x00000000

_C0 編成畵面全員技能全習得 作者sitsir
_L 0xD0000FEC 0x00000000
_L 0x20000FE8 0x08AD0000
_L 0xE0050032 0x20000FEC
_L 0x60000FE8 0x000000FF
_L 0x00000035 0x00004E30
_L 0x90000001 0x00000000
_L 0x30300001 0x00000FEC
_L 0x3030048C 0x00000FE8
_L 0xD0000FEC 0x00300031
_L 0x10000FEC 0x00000000

_C0 編成畵面全員全技能等級8 作者sitsir
_L 0xD0000FF0 0x00000000
_L 0x20000FF4 0x08AD0000
_L 0xE0050032 0x20000FF0
_L 0x60000FF4 0x00000008
_L 0x0000005D 0x00004E70
_L 0x90000008 0x00000000
_L 0x30300001 0x00000FF0
_L 0x3030048C 0x00000FF4
_L 0xD0000FF0 0x00300031
_L 0x10000FF0 0x00000000

_C0 戰場畵面第1人HP最大
_L 0x105267D0 0x000007D0
※戰鬥結束後生效。同樣是人物的原始數據。下一人的地址+0520h,下同。通過上面的顯示人物編號的碼查看人物在内存中的排列順序。

_C0 戰場畵面第1人MP最大
_L 0x105267D2 0x000007D0

_C0 戰場畵面第1人STR最大
_L 0x105267D4 0x000003E8

_C0 戰場畵面第1人VIT最大
_L 0x105267D6 0x000003E8

_C0 戰場畵面第1人DEX最大
_L 0x105267D8 0x000003E8

_C0 戰場畵面第1人AGI最大
_L 0x105267DA 0x000003E8

_C0 戰場畵面第1人AVD最大
_L 0x105267DC 0x000003E8

_C0 戰場畵面第1人INT最大
_L 0x105267DE 0x000003E8

_C0 戰場畵面第1人MND最大
_L 0x105267E0 0x000003E8

_C0 戰場畵面第1人RES最大
_L 0x105267E2 0x000003E8


_C0 資金最大
_L 0x202D8438 0x05F5E0FF

_C0 購買物品時資金不減
_L 0xC000E558 0x00008025

_C0 資金増加後最大
_L 0xC000E520 0x57E00001
_L 0xC00E88D8 0x57E00001

_C0 出擊數12人
_L 0xC00F8D00 0x0A200720
_L 0xC00F8D04 0x2402000C
_L 0x20001C80 0x03E00008
_L 0x20001C84 0xA0820010

_C0 戰鬥時速度x倍(R+ 開,R+ 關)
_L 0xD0000000 0x10000210
_L 0x2001412C 0x0A200740
_L 0xD0000000 0x10000240
_L 0x2001412C 0x0E21B0D4
_L 0x20001D00 0x2418000x
_L 0x20001D08 0x0E21B0D4
_L 0x20001D0C 0x26041A48
_L 0x20001D30 0x2718FFFF
_L 0x20001D34 0x1F00FFF4
_L 0x20001D40 0x0A20504D
x=
2 2倍
3 3倍

_C0 無限行動(L+ 開,L+ 關)
_L 0xD0000000 0x10000110
_L 0x2007591C 0x00001025
_L 0xD0000000 0x10000140
_L 0x2007591C 0x00A01025
※敵我通用,所以確認我方成員行動時再使用。

_C0 移動距離10
_L 0x20077FD8 0x02001025
_L 0xD0000000 0x10002000
_L 0x20077FD8 0x3402000B
※按住○選擇移動,決定去向,再鬆開卽可。

_C0 我方HP不減
_L 0xC0072264 0x0A200400
_L 0x20001000 0x3C0608AD
_L 0x20001004 0x80C65C92
_L 0x20001008 0x0246302A
_L 0x2000100C 0x10C00002
_L 0x20001010 0x848600F6
_L 0x20001014 0xA48600F0
_L 0x20001018 0x0A21C89B
_L 0x2000101C 0xAFB40024
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 MP不減
_L 0xC00753EC 0x00000000
※敵我通用。

_C0 我方MP增加後最大
_L 0xC006EEC4 0x0E200408
_L 0x20001020 0x3C0808AD
_L 0x20001024 0x81085C92
_L 0x20001028 0x82210002
_L 0x2000102C 0x862700F2
_L 0x20001030 0x0028082A
_L 0x20001034 0x03E00008
_L 0x20001038 0x00C1380B
※不要和顯示人物編號的碼同時用,剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方TP增加後最大
_L 0xC007026C 0x0E200410
_L 0x20001040 0x3C0808AD
_L 0x20001044 0x81085C92
_L 0x20001048 0x82210002
_L 0x2000104C 0x8486001A
_L 0x20001050 0x0028082A
_L 0x20001054 0x54200001
_L 0x20001058 0xA4860014
_L 0x2000105C 0x0A21D510
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 MP不足時魔法使用可能
_L 0xC0076E60 0x34020000

_C0 TP不足時必殺技使用可能
_L 0xC0076EA8 0x34020000

_C0 手加減
_L 0xC007539C 0x50C00002
_L 0xC00753A0 0x24050001
※敵我通用,方便讓魔兽使Ganb和Catiua加入。

_C0 說得必成功
_L 0xC0034B5C 0x00000000
_L 0xC0034B88 0x00000000
_L 0xC0034BA8 0x00000000
_L 0xC0034C08 0x00000000
_L 0xC0034C3C 0x00000000
_L 0xC0034D98 0x00000000
_L 0xC0034DA8 0x00000000
_L 0xC0038214 0x00000000
_L 0xC0038260 0x00000000
_L 0xC0038270 0x00000000
※可以跨種族說得,包括敵方的專用職業和BOSS也能說得。注意大部分的關卡說得敵方的BOSS後還是得讓BOSS死掉才能結束關卡。

_C0 偷盜成功率100%
_L 0xC003491C 0x241600FF
_L 0xC003497C 0x0A200764
_L 0x20001D90 0x24010003
_L 0x20001D94 0x10310003
_L 0x20001D9C 0x0A20D261
_L 0x20001DA0 0x92050062
_L 0x20001DA4 0x0A20D265
※偷光了仍能繼續偷最後偷到的那個道具。

_C0 偷盜成功率100%
_L 0xC003496C 0x34040000
_L 0xC0034998 0x34040100
※偷光了就沒法再偷了。

_C0 偷盜距離限制解除(按住○)
_L 0x200335B0 0x0040F025
_L 0xD0000000 0x10002000
_L 0x200335B0 0x341E0001

_C0 敵方撿到道具算我方的
_L 0xC0025A9C 0x00000000
_L 0xC002D298 0x00000000
_L 0xC002D5E0 0x34050001

_C0 可以控制戰場上的所有人
_L 0xC00704F8 0x1000000B

_C0 我方全員瞬移常開
_L 0xC0078028 0x90A6FF1F
_L 0xC007802C 0x3C0108AD
_L 0xC0078030 0x90215C92
_L 0xC0078034 0x00C1302A
※剛說得的人要在下一戰才有效,和飛行同時開以瞬移優先。

_C0 我方全員飛行常開
_L 0xC0078058 0x9084FF1E
_L 0xC007805C 0x3C0108AD
_L 0xC0078060 0x90215C92
_L 0xC0078064 0x0081202A
※剛說得的人要在下一戰才有效,和瞬移同時開以瞬移優先。

_C0 我方全員高低差無視常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x64112FC9 0x7D80611D
_L 0xB7A7600E 0x8FBFF995
_L 0xACD2CF0F 0x81DEDA18
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員水上停止可常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x64112FC9 0x7D80611D
_L 0xB7B3640E 0x8FABFD95
_L 0xACD2CF0F 0x81DEDA18
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員溶岩上停止可常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x64112FC9 0x7D80611D
_L 0xB79B3C0E 0x8F83A595
_L 0xACD2CF0F 0x81DEDA18
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員聖域常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641131C9 0x7D807F1D
_L 0x97FF6D59 0x22E63FBA
_L 0xACD2C90F 0x81DEDC18
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員壁壘無效常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641131C9 0x7D807F1D
_L 0xF7CB15C7 0xF13E9874
_L 0xACD2C90F 0x81DEDC18
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員直接攻擊力上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641131C9 0x7D807F1D
_L 0x377707CF 0xE33E8414
_L 0xACD2C80F 0x81DEDD18
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員魔法攻擊力上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641131C9 0x7D807F1D
_L 0xB7A59C0E 0x8FBD0595
_L 0xACD2C80F 0x81DEDD18
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員魔法回復力上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641131C9 0x7D807F1D
_L 0xB7B36A0E 0x8FABF395
_L 0xACD2C80F 0x81DEDD18
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員對直接攻擊防禦上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641131C9 0x7D807F1D
_L 0xB79B020E 0x8F839B95
_L 0xACD2CB0F 0x81DEDE18
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員對魔法攻擊防禦上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641131C9 0x7D807F1D
_L 0xB738E20E 0x8F207B95
_L 0xACD2CB0F 0x81DEDE18
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員近接攻擊命中率上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641133C9 0x7D807D1D
_L 0xB5BB600C 0x8DA3F997
_L 0xACD2CA0F 0x81DEDF18
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員遠隔攻擊命中率上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641133C9 0x7D807D1D
_L 0xAF2D81DB 0x93A2F83A
_L 0xACD2CA0F 0x81DEDF18
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員魔法命中率上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641133C9 0x7D807D1D
_L 0x97FF6F59 0x22E63DBA
_L 0xACD2CA0F 0x81DEDF18
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員近接攻擊回避率上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641133C9 0x7D807D1D
_L 0x377705CF 0xE33E8614
_L 0xACD2C50F 0x81DED018
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員遠隔攻擊回避率上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641133C9 0x7D807D1D
_L 0xB7A59E0E 0x8FBD0795
_L 0xACD2C50F 0x81DED018
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員沈默效果追加常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641135C9 0x7D807B1D
_L 0xAF2D97DB 0x93A2EE3A
_L 0xACD2C70F 0x81DED218
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員麻痹效果追加常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641135C9 0x7D807B1D
_L 0xA72D97C3 0x9BA2EE22
_L 0xACD2C70F 0x81DED218
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員毒效果追加常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641135C9 0x7D807B1D
_L 0x97FE9959 0x22E7CBBA
_L 0xACD2C70F 0x81DED218
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員風屬性耐久上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641135C9 0x7D807B1D
_L 0xF7CB29C7 0xF13EA474
_L 0xACD3BC0F 0x81D8A518
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員土屬性耐久上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641135C9 0x7D807B1D
_L 0x37776BCF 0xE33EE814
_L 0xACD3BC0F 0x81D8A518
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員雷屬性耐久上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641135C9 0x7D807B1D
_L 0xB7BA770E 0x8FA2EE95
_L 0xACD3BC0F 0x81D8A518
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員水屬性耐久上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641135C9 0x7D807B1D
_L 0xB7A5780E 0x8FBDE195
_L 0xACD3BC0F 0x81D8A518
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員火屬性耐久上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641135C9 0x7D807B1D
_L 0xB7A77A0E 0x8FBFE395
_L 0xACD3BC0F 0x81D8A518
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員冰屬性耐久上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641135C9 0x7D807B1D
_L 0xB7B36E0E 0x8FABF795
_L 0xACD3BC0F 0x81D8A518
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員光屬性耐久上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256DD872 0x360910D2
_L 0x641135C9 0x7D807B1D
_L 0xB7AB660E 0x8FB3FF95
_L 0xACD3BC0F 0x81D8A518
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 我方全員暗屬性耐久上升常開
_L 0xF06C0807 0x3C060002
_L 0x256D4872 0x360910D1
_L 0x641135C9 0x7D807B1D
_L 0xB79B160E 0x8F838F95
_L 0xACD3BC0F 0x81D8A518
_L 0x8A8C10C2 0x52043E15
_L 0xEA35B9D5 0x4ADCFF57
_L 0x0A3E0822 0x0A080000
※剛說得的人要在下一戰才有效。

_C0 軌道預測效果常開
_L 0xC0011774 0x00000000

_C0 掉落所有道具
_L 0xC0026B70 0x94A60050
※幹掉敵人時能掉的道具全掉出來,最多掉4件。至於每人會掉甚麼道具則是戰役開始時已經決定好的。

_C0 掉落所有裝備
_L 0xC0026ADC 0x50A00006
※幹掉敵人時身上的裝備全掉出來,最多掉5件。

_C0 必掉卡片
_L 0xC0026BB0 0x5800000A
※效果優先於掉落所有道具和裝備。

_C0 掉的卡片變更
_L 0xC0026C4C 0x240800xx
xx=
01 魔術師的卡片 INT+
02 女教皇的卡片 MND+
03 女帝的卡片 MPMAX+
04 皇帝的卡片 HPMAX+
05 教皇的卡片 MND+
06 戀人的卡片 忠誠度+
07 戰車的卡片 STR+
08 力的卡片 STR+
09 隱者的卡片 INT+
0A 命運之輪的卡片 AVD+
0B 正義的卡片 AVD+
0C 倒吊男的卡片 VIT+
0D 死神的卡片 LUK+
0E 節制的卡片 RES+
0F 惡魔的卡片 AVD+
10 塔的卡片 VIT+
11 星的卡片 DEX+
12 月的卡片 AGI+
13 太陽的卡片 AGI+
14 審判的卡片 DEX+
15 世界的卡片 RES+
16 愚者的卡片 忠誠度+

_C0 塔羅牌能力上升最大
_L 0xC0025C28 0x340607D0
_L 0xC0025C34 0x340607D0

_C0 戰後獲得經驗値x倍
_L 0xC001D2C0 0x8FA90140
_L 0xC001D2D8 0x00094xx0
xx=
84 2倍
88 4倍
8C 8倍
90 16倍
94 32倍
98 64倍
9C 128倍
A0 256倍

_C0 獲得SP x倍
_L 0xC00152C0 0x00000000
_L 0xC00152F8 0x0E20041C
_L 0xC00152FC 0x8C840000
_L 0x20001070 0x00042xx0
_L 0x20001074 0x03E00008
_L 0x20001078 0x02640018
xx=
04 2倍
08 4倍
0C 8倍
10 16倍
14 32倍
18 64倍
1C 128倍
20 256倍

_C0 獲得SP後最大
_L 0xC000FD78 0x53E00003

_C0 技能經驗値x倍
_L 0xC0035FF0 0x00073xx0
xx=同上

_C0 HP成长率x倍
_L 0xC0077D60 0x0A200420
_L 0xC0077D64 0x90A7000E
_L 0x20001080 0x00073xx0
_L 0x20001084 0x0A21DF5A
_L 0x20001088 0x00C73021
xx=
84 2倍
88 4倍
8C 8倍
90 16倍
94 32倍
98 64倍
9C 128倍
A0 256倍

_C0 MP成长率x倍
_L 0xC0077D80 0x0A200423
_L 0x2000108C 0x94860022
_L 0x20001090 0x0A21DF62
_L 0x20001094 0x00073xx0
xx=同上

_C0 STR成长率x倍
_L 0xC0077DA4 0x0A200426
_L 0x20001098 0x94860024
_L 0x2000109C 0x0A21DF6B
_L 0x200010A0 0x00073xx0
xx=同上

_C0 VIT成长率x倍
_L 0xC0077DC8 0x0A200429
_L 0x200010A4 0x94860026
_L 0x200010A8 0x0A21DF74
_L 0x200010AC 0x00073xx0
xx=同上

_C0 DEX成长率x倍
_L 0xC0077DEC 0x0A20042C
_L 0x200010B0 0x94860028
_L 0x200010B4 0x0A21DF7D
_L 0x200010B8 0x00073xx0
xx=同上

_C0 AGI成长率x倍
_L 0xC0077E10 0x0A20042F
_L 0x200010BC 0x9486002A
_L 0x200010C0 0x0A21DF86
_L 0x200010C4 0x00073xx0
xx=同上

_C0 AVD成长率x倍
_L 0xC0077E34 0x0A200432
_L 0x200010C8 0x9486002C
_L 0x200010CC 0x0A21DF8F
_L 0x200010D0 0x00073xx0
xx=同上

_C0 INT成长率x倍
_L 0xC0077E58 0x0A200435
_L 0x200010D4 0x9486002E
_L 0x200010D8 0x0A21DF98
_L 0x200010DC 0x00073xx0
xx=同上

_C0 MND成长率x倍
_L 0xC0077E7C 0x0A200438
_L 0x200010E0 0x94860030
_L 0x200010E4 0x0A21DFA1
_L 0x200010E8 0x00073xx0
xx=同上

_C0 RES成长率x倍
_L 0xC0077EA0 0x0A20043B
_L 0x200010EC 0x94860032
_L 0x200010F0 0x0A21DFAA
_L 0x200010F4 0x00052xx0
xx=同上

_C0 龍肉等能力加成效果x倍
_L 0xC0039FA4 0x0E200440
_L 0x20001100 0x00021xx0
_L 0x20001104 0x03E00008
_L 0x20001108 0xAEC2000C
xx=
04 2倍
08 4倍
0C 8倍
10 16倍
14 32倍
18 64倍
1C 128倍
20 256倍

_C0 SP不減
_L 0xC000DEA8 0x00C02823

_C0 習得技能的必要點數爲0
_L 0xC0121A98 0x34040000
_L 0xC0126250 0x34020000
_L 0xC01273A0 0x34050000

_C0 不滿足技能習得等級也能習得
_L 0xC0121F80 0x50000009

_C0 裝備限制解除
_L 0xC0010010 0x10000026
_L 0xC0010098 0x10000004
_L 0xC012C90C 0x57E00006
_L 0xC012C940 0x50000006
※關閉密碼的話戰鬥一次後裝備自動解除,所以最好一直開著。

_C0 泰坦之握
_L 0xC0129518 0x10000091
_L 0xC012954C 0x5000000A
_L 0xC0129600 0x10000057
_L 0xC0129684 0x10000036
_L 0xC012C438 0x00002821
※全武器片手系,雙手都裝好後切記關閉此碼。

_C0 素材不足也可合成
_L 0xC01214F0 0x34110063

_C0 合成素材不減
_L 0xC008B9C8 0x10000003

_C0 合成成功率100%
_L 0xC01285B4 0x10000015
_L 0xC012860C 0x340200FF

_C0 道具増加後變99個
_L 0xC000F378 0x34040063
_L 0xC0024EE4 0x34040063
_L 0xC0024F7C 0x34040063

_C0 技能限制解除
_L 0xC00767F4 0x240400FF
_L 0xC00768C4 0x240400FF
_L 0xC012212C 0x241E00FF
_L 0xC01224AC 0x241600FF
_L 0xC01251C0 0x240A00FF
※非魔法系的職業裝上魔法指令的技能還是無法使用魔法。

_C0 魔法職業限制解除
_L 0xC0021D68 0x00000000
_L 0xC0076804 0x00000000
_L 0xC00768E0 0x10000003

_C0 魔法使用等級解除
_L 0xC0021CF0 0x53E00026

_C0 必殺技職業限制解除
_L 0xC0076A3C 0x00000000

_C0 必殺技使用等級解除
_L 0xC0021360 0x3404000F

_C0 轉職限制解除
_L 0xC00E79BC 0x17E00003
_L 0xC00E79D0 0x00000000
_L 0xC00E79E0 0x17E00003
_L 0xC00E7A04 0x17E00003
_L 0xC00E7B40 0x00000000
_L 0xC00FFDA0 0x00000000
※轉BOSS職業或是特定人物職業時會有當機的危險,想轉職成死靈法師或天使的可以用此碼。

_C0 商店特殊道具售出可能
_L 0xC010FE20 0x24040063
_L 0xC0123818 0x53E0001C

_C0 全裝備
_L 0x802E8111 0x02720001
_L 0x00000063 0x00000000

_C0 全道具
_L 0x802E83A5 0x02590001
_L 0x00000063 0x00000000

_C0 玻璃南瓜30個
_L 0x002E8543 0x0000001E
※不想用上面的全道具的可以用這個單改玻璃南瓜。

_C0 十貳神將的音叉最大
_L 0x002E8544 0x00000063
※不想用上面的全道具的可以用這個單改音叉。

_C0 全職業等級1
_L 0x402E7E90 0x00500002
_L 0x00000001 0x00000000
_L 0x402E7E94 0x00500002
_L 0x00000000 0x00000000
※用來降級練基礎屬性的。

_C0 華倫的報告項目全開
_L 0x702FD60A 0x0000007F

_C0 戰鬥回數和勝利數相同
_L 0x50310D78 0x00000004
_L 0x00310D7C 0x00000000

_C0 戰鬥回數和戰車無使用勝利數相同
_L 0x50310D78 0x00000004
_L 0x00310D80 0x00000000

_C0 自軍負傷者數0
_L 0x20310D84 0x00000000

_C0 自軍戰死者數0
_L 0x20310D88 0x00000000

_C0 音樂收集率100%
_L 0x203111C4 0xFFFFFFFF
_L 0x203111C8 0xFFFFFFFF
_L 0x003111CC 0x00000007

_C0 全稱號
_L 0x402FD748 0x00070001
_L 0x22222222 0x00000000
_L 0x402FD768 0x00040001
_L 0x22222222 0x00000000
_L 0x102FD778 0x00002222

_C0 Walister族好感度最大
_L 0x002CF861 0x00000064

_C0 Galgastan族好感度最大
_L 0x002CF862 0x00000064

_C0 Bakram族好感度最大
_L 0x002CF863 0x00000064

_C0 Xenobia族好感度最大
_L 0x002CF864 0x00000064

_C0 Lodis族好感度最大
_L 0x002CF865 0x00000064

_C0 Bolmocca族好感度最大
_L 0x002CF866 0x00000064

_C0 Balboede族好感度最大
_L 0x002CF867 0x00000064

_C0 顯示人物編號(R+ 開,R+ 關)
_L 0xD0000011 0x10000210
_L 0xE0040000 0x00000810
_L 0x20000800 0x08D40000
_L 0x20000804 0x08800800
_L 0x20000808 0x08800800
_L 0x2000080C 0x08D40000
_L 0xD0000810 0x602D5C92
_L 0x0000000B 0x00000000
_L 0x60000800 0x00000002
_L 0x00100002 0x00000142
_L 0x10000014 0x00000000
_L 0x30500000 0x00000810
_L 0x00010001 0x00000000
_L 0x60000808 0x00000002
_L 0x00100002 0x00000012
_L 0x10000142 0x00000000
_L 0x30300520 0x00000800
_L 0x30300002 0x00000804
_L 0x30300520 0x0000080C
_L 0xD0000007 0x10000240
_L 0xE0070000 0x10000810
_L 0x30400002 0x00000804
_L 0x30400520 0x0000080C
_L 0x60000804 0x00000002
_L 0x00200002 0x00000014
_L 0x10000142 0x00000000
_L 0x30600000 0x00000810
_L 0x00010001 0x00000000
※不要和我方MP增加後最大的碼同時用。顯示我方人物在内存中的排列順序以便單獨修改個人數據。通過下圖那樣的方式把我方的人物全部排在前面並切換到顯示MP値的界面,然後開啓此碼按住R+ (按住1秒以上),MP現在値會變更成我方人物的排列編號。用完後切記按R+ 還原MP(按住1秒以上)。_C0 編成畵面顯示人物編號
_L 0x802D84B6 0x00320246
_L 0x10000001 0x00000001
※MP現在値會變更成我方人物的排列編號。


_C0 編成畵面第1人HP最大
_L 0x102D84C4 0x000007D0
※轉職或變更裝備後生效。這個才是人物的原始數據,所以修改效果會寫入存檔。遊戲默認最高的上限爲07D0h,也可以改到更高的値,但戰鬥一次後會變回07D0h。下一人的地址+048Ch,下同。人物在内存中的排列順序可以通過編成畵面顯示人物編號的碼查出。_C0 編成畵面第1人MP最大
_L 0x102D84C6 0x000007D0
※必須要轉職成能用魔法的職業才能看到效果。

_C0 編成畵面第1人STR最大
_L 0x102D84C8 0x000003E8
※從這裡開始的默認上限是03E8h。

_C0 編成畵面第1人VIT最大
_L 0x102D84CA 0x000003E8

_C0 編成畵面第1人DEX最大
_L 0x102D84CC 0x000003E8

_C0 編成畵面第1人AGI最大
_L 0x102D84CE 0x000003E8

_C0 編成畵面第1人AVD最大
_L 0x102D84D0 0x000003E8

_C0 編成畵面第1人INT最大
_L 0x102D84D2 0x000003E8

_C0 編成畵面第1人MND最大
_L 0x102D84D4 0x000003E8

_C0 編成畵面第1人RES最大
_L 0x102D84D6 0x000003E8

_C0 編成畵面第1人忠誠度最大
_L 0x002D84E9 0x00000064

_C0 編成畵面第1人生命最大
_L 0x002D84AF 0x00000003

_C0 編成畵面第1人性格變更
_L 0x002D84F2 0x000000xx
xx=
08~0F Law
10~17 Neutral
18~1F Chaos
20~FF Zombie

_C0 編成畵面第1人職業變更
_L 0x002D84ED 0x000000xx
xx=
01 戰士
02 弓箭手
03 巫師/巫女
04 牧師
05 魔法戰士/女武神
06 騎士
07 恐怖騎士
08 狂戰士
09 劍聖
0A 龍騎士
0B 忍者/女忍
0C 盜賊
0D 槍手
0E 猛獸使
0F 法師/塞壬
10 召喚師
11 死靈法師
12 神騎士/天使
1B 風龍
1C 地龍
1D 雷龍
1E 水龍
1F 火龍
20 冰籠
21 光龍
22 暗龍
23 多頭龍
24 土巨人
25 石巨人
26 鐵巨人
27 巨石巨人
28 獅鷲
29 雞尾獸
2A 章魚
2B 獨眼巨人
33 君主
34 遊俠
35 神官
36 暗黑神官
37 公主
38 聖騎士
39 占星術師
3A 風使
3B 白騎士
3C 薩滿
3D 巫女(Deneb專用)
3E 歌姬
3F 海賊
46 神殿指揮官(Ozma專用)

_C0 編成畵面全員基礎屬性最大
_L 0x402D84C4 0x00320123
_L 0x07D007D0 0x00000000
_L 0xD0000FF2 0x00000000
_L 0x20000FF8 0x08AD0000
_L 0xE0050032 0x20000FF2
_L 0x60000FF8 0x03E803E8
_L 0x00020004 0x000084C8
_L 0x90000001 0x00000000
_L 0x30300001 0x00000FF2
_L 0x3030048C 0x00000FF8
_L 0xD0000FF2 0x00300031
_L 0x10000FF2 0x00000000

_C0 編成畵面全員忠誠度最大
_L 0x802D84E9 0x0032048C
_L 0x00000064 0x00000000

_C0 編成畵面全員生命最大
_L 0x802D84AF 0x0032048C
_L 0x00000003 0x00000000

_C0 編成畵面全員魔法全習得
_L 0xD0000FEE 0x00000000
_L 0x20000FFC 0x08AD0000
_L 0xE0050032 0x20000FEE
_L 0x60000FFC 0x0000FFFF
_L 0x00010011 0x00008586
_L 0x90000001 0x00000000
_L 0x30300001 0x00000FEE
_L 0x3030048C 0x00000FFC
_L 0xD0000FEE 0x00300031
_L 0x10000FEE 0x00000000

_C0 編成畵面全員技能全習得
_L 0xD0000FEC 0x00000000
_L 0x20000FE8 0x08AD0000
_L 0xE0050032 0x20000FEC
_L 0x60000FE8 0x000000FF
_L 0x00000035 0x000085B0
_L 0x90000001 0x00000000
_L 0x30300001 0x00000FEC
_L 0x3030048C 0x00000FE8
_L 0xD0000FEC 0x00300031
_L 0x10000FEC 0x00000000

_C0 編成畵面全員全技能等級8
_L 0xD0000FF0 0x00000000
_L 0x20000FF4 0x08AD0000
_L 0xE0050032 0x20000FF0
_L 0x60000FF4 0x00000008
_L 0x0000005D 0x000085F0
_L 0x90000008 0x00000000
_L 0x30300001 0x00000FF0
_L 0x3030048C 0x00000FF4
_L 0xD0000FF0 0x00300031
_L 0x10000FF0 0x00000000

_C0 戰場畵面第1人HP最大
_L 0x10540150 0x000007D0
※戰鬥結束後生效。同樣是人物的原始數據。下一人的地址+0520h,下同。通過上面的顯示人物編號的碼查看人物在内存中的排列順序。

_C0 戰場畵面第1人MP最大
_L 0x10540152 0x000007D0

_C0 戰場畵面第1人STR最大
_L 0x10540154 0x000003E8

_C0 戰場畵面第1人VIT最大
_L 0x10540156 0x000003E8

_C0 戰場畵面第1人DEX最大
_L 0x10540158 0x000003E8

_C0 戰場畵面第1人AGI最大
_L 0x1054015A 0x000003E8

_C0 戰場畵面第1人AVD最大
_L 0x1054015C 0x000003E8

_C0 戰場畵面第1人INT最大
_L 0x1054015E 0x000003E8

_C0 戰場畵面第1人MND最大
_L 0x10540160 0x000003E8

_C0 戰場畵面第1人RES最大
_L 0x10540162 0x000003E8

在飙酷车神2的航拍模式里如果细心的玩家会发现一个ow的彩蛋,这个彩蛋在什么地方呢?今天小编就给大家带来飙酷车神2ow彩蛋分享,一起来看看这个彩蛋吧。

ow彩蛋分享

如下图,位置在唐人街中心楼。

飙酷车神2ow彩蛋就为大家分享到这,相信游戏里也不止这一个彩蛋,如果小伙伴们有什么新的发现也欢迎在我们下方评论区留言分享哦。

噬血代码是一款非常火爆的由万代南梦宫制作的动作角色扮演类游戏,游戏中可以支持多人游玩,下面带来噬血代码多人模式介绍,希望能帮到大家。

多人模式介绍

求助

本作当中,只要发出救难讯号,就可以向其他吸血鬼求助。

最多能够有玩家本身、搭档,以及前来救助的吸血鬼,三个人一起进行探索。

在游戏攻略卡关时可以多多利用。

收到救难讯号前来救助的玩家,也一样可以在探索中,获得敌人掉落的道具与恨意(ヘイズ)。

而且也能获得在探索过程中使用的炼血熟练度,一样对强化自己有帮助,所以有机会就要好好把握。

炼血

以炼血「赠与恢复(ギフトヒール)」,可以同时把体力分为玩家角色和搭档两个人。

除此之外像是强化系练血也一样可以使用,玩家之间能够互相协力来攻略迷宫。

交流沟通

玩家之间,可以使用情绪贴图或是姿势来交流沟通。

能够透过设定贴图、情绪、语音等要素,组合出自己专属的交流沟通姿势。

事先预想可能会碰上的情况,设定各种姿势,在探索时就更能够顺利沟通。

木筏求生Raft是由Raft Developer制作的一款生存类游戏,是最近比较火的一款生存类游戏。但是有的玩家遇到联机会卡的问题,下面带来木筏求生Raft联机卡顿的的解决办法,希望能帮到大家。

联机卡顿的的解决办法

总结就是不管主机还是联机的,都开加速器,最好选择同区域的节点。这样在电脑和网速正常的情况下,联机的人一点都不会卡啦

死亡花园跑者有什么技巧能帮助我们更好的赢得胜利?这里小编为大家带来了 幽靈特務 分享的死亡花园跑者技巧分享,还玩不好跑者的玩家赶紧来看看吧。

跑者技巧分享

1.一般占塔的用控制,出避弹和耐力,技能先4后2,各1级后就可以开始占塔了。

2.当你看到队友不等蓝包,或没学技能就跑去占塔的时候,屠夫又不菜,可以直接退了,因为你会输的毫无乐趣,救猪队友救死你。

3.如何无伤拆炮台:现在猎人10局9局带炮台,如果炮台跟你没有高低差(炮台高你低),可以用树或随便什么可以挡子弹的障碍物,开右键,露出一半炮台(炮台对你没反应就可以免费射了)。

死亡花园跑者技巧分享就到此为止,喜欢玩跑者的玩家可要好好学习这些技巧哦。

马里奥网球Aces吊高转弯球要怎么打?很多玩家想打出这种技巧球却又不知道具体方法,所以小编这里就为大家带来 Soul灬轻城 分享的马里奥网球Aces吊高转弯球打法,一起来看看吧。

吊高转弯球打法

这种打法之需要按住x往前两边到45度角推,不过要求蓄力满才能打出来。但不太推荐这种打法,因为很容易被技术击球给打到。

上面就是小编给大家带来的马里奥网球Aces吊高转弯球打法,想尝试这种技巧击球的玩家快参考文中方法去游戏里试试吧。

一个女巫的力量让公司取得了成功,但是现在她回来讨债了。布莱恩会遇见千奇百怪的角色,惊悚可怖的生物,然后解开辛特拉集团的黑暗秘密。今天小编为大家带来的就是疯狂雅皮士配置要求介绍,一起看看吧。

配置要求介绍

最低配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows XP

处理器: Core 2 Duo

内存: 2 GB RAM

图形: Intel HD 3000

推荐配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 7

处理器: Core i3, i5, i7

内存: 4 GB RAM

图形: Dedicated GPU supporting OpenGL2

以上就是游戏配置要求的介绍了,作为像素游戏这样的配置也是完全没有出乎意料。不过游戏的题材还是非常不错,感兴趣的玩家可以关注一下哦。

在马里奥网球Aces中,不同的选手之间都存在着不同的差异,那这些差异具体表现在哪些地方呢?今天小编就给大家准备了马里奥网球Aces选手类型区别解析,感兴趣的玩家一起来看看吧。

选手类型区别解析

力量型:顾名思义,球速快,跑得慢,上旋球(红球)力量很大。

速度型:跑得快,但力量就不行了。

防御性:接球范围光,但其他能力很一般。

诡异型:能打出一些违背物理定律的曲球,不留意的话很难接到。

全能型:各数值都很平均。

技术性:回击更容易打到边缘。

上面就是马里奥网球Aces选手类型区别解析的全部内容,可见选手之间的差异还是存在的,玩家在选择选手的时候可要看清楚他们的类型哦。

侏罗纪世界进化近期对游戏进行了新版本的更新,此次更新又有哪些改动和新内容?这里小编就为大家准备了侏罗纪世界进化1.3.1更新内容一览,一起来看看有哪些内容更新吧。

1.3.1更新内容一览

新恐龙:

暴虐迅猛龙(港台:帝王伶盗龙) Indoraptor

重爪龙 Baryonyx

冥河龙 Stygimoloch

食肉牛龙 Carnotaurus

异龙 Allosaurus

中国角龙 Sinoceratops

新的化石挖掘地点,你可以在这里挖掘新出的恐龙化石:

英国:萨里郡烟熏黏土组化石场;

阿根廷:丘布特省拉克洛尼亚组采石场;

中国:山东省辛格庄组采石场。

添加新的人物和资料到IGEN(国际基因技术公司)的数据库中:

艾利斯 卡罗尔 Iris Carroll

本杰明 洛克伍德 Benjamin Lockwood

富兰克林 韦伯 Franklin Webb

梅茜 洛克伍德 Maisie Lockwood

扎雅 罗德里格斯 Zia Rodriguez

艾利 米尔斯 Eli Mills

肯 威得利 Ken Wheatley

贡那 艾福索 Gunnar Eversoll

修复和优化一些项目:

- 修复了多种稳定性;

- 修复了多种性能;

- 本地化和文本更新和修复;

- 增加了界面的控制布局;

- 改进了动画效果;

- 增加新的音频效果;

- 4x4的AI优化提升;

- 各种命中检查与道路建设优化;

- 优化了恐龙的布偶效果;

- 现在恐龙可以站在陡峭的斜坡上战斗了;

- 各种UI修复和优化;

- 修复了直升机在装载时会坠落的bug;

- 修复了恐龙会卡在恐慌和发狂两种状态的BUG;

- 合同的完成进度现在能正确显示了;

- 总合同优化;

- 直升机现在会尽力避开单轨铁路;

- 恐龙会尝试避开在水中战斗;

- 你现在可以研究药物治疗避免医死恐龙了;

- 添加新的红色巡逻车辆的Logo。

侏罗纪世界进化1.3.1更新内容一览就为大家介绍到这,可见这次更新对游戏的改动还是挺大的,最为关键的是还添加了六种新品种恐龙,所以小伙伴们快去更新游戏体验游戏的全新内容吧。

马里奥网球Aces是Camelot的代表作之一,诞生于N64平台,N64版本全球销量超过200万套,冰魔像怎么打?下面小编就为大家带来马里奥网球Aces冰魔像打法心得,希望能帮到大家。

冰魔像打法心得

前期正常击球攒集能量,然后使用狙击的时候就对着挡着的手打,回来的时候还可以继续狙击,重复几次就能将它打败了。

自杀者熟睡是Fabio Ferrara制作的一款冒险解谜游戏,玩家必须在不同的情境下使用各类物品解决原创的烧脑问题。虽然游戏叫做 自杀者 ,但其实跟自杀或抑郁症毫不相关。同时游戏还有成就系统,今天小编带来的就是自杀者熟睡全成就达成条件汇总,希望能帮到大家。

全成就达成条件汇总

以上就是游戏中的全部成就达成条件汇总了,总共有10项成就,而且从成就的完成程度人数来看,想要达成全成就奖杯应该不是太难。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

相关分类

Archiver|手机版|小黑屋|美女图片  

GMT+8, 2018-12-14 04:07 , Processed in 0.446862 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部